Sertifikat Training Expertindo

Training Offshore High Voltage Maintenance

HV – Dicky S

HV – Gusti Ktut

HV – Kusnan

HV – Saiful Khodir

HV – Agus Sunaryanto

HV – Ardy Reanus

HV – Giyarso

HV – Lilik

HV – Ramli

HV – Sigid

HV – Sulton

HV – Abdul Gofar

HV – Sumartono

HV – M Rofiq

HV – Gus Iwan

Training Technical Officer (ETO)

ETO – Edi S

ETO – Erfiandy

ETO – Haery A W

ETO – Liliek Haryanto

ETO – Alimin

ETO – Ari Adi T

ETO – Bernadus S

ETO – M.Ichsan

ETO – Mustono

ETO – Nur Irawan

ETO – Suparna

ETO – Suratno

ETO – Benny L.P

ETO – Haidil M.

ETO – Iramanta S.

ETO – Nandy P.

ETO – Nuryadi

ETO – Panca Setya B.

ETO – Rasdin

ETO – Sigit P.

ETO – Yosri Faldi J

ETO – Adam Y.

ETO – Agus Salim

ETO – Bejo Arie K.

ETO – Fikri N.K

ETO – I Made Wijaya

ETO – Muamar

ETO – Teuku Hamdi

ETO – Aris Yaenuri